Pandan m’ap poze tèt mwen kesyon sou ki meyè fason pou’m aprann jere tan’m, pou’m vin pi pwodiktif epi pi…