Pandan m’ap poze tèt mwen kesyon sou ki meyè fason pou’m aprann jere tan’m, pou’m vin pi pwodiktif epi pi efikas nan travay mwen, m’tou pwofite pataje tèks sa ak nou pandan m’ap swete tou, ke li ede’n amelyore tèt nou. Nan fason jou ap kouri la a, li parèt sèten ke si yon moun pa mete anpil agresivite deyò avèk anpil detèminasyon, l’ap rete li wè 5 lane rive sou li san li pa janm regle anyen ki serye ! Pou’m pwouve’w sa, eseye retounen 5 lane nan pase’w pou’w dekouvri kisa’w regle ki te fè enpak nan kominote’w la, ki te chanje kondisyon lavi’w. Majorite nan nou ap reyalize li pat regle yon gwo bagay ki enpòtan pase sa.

E la a tou, m’pap pale de popilarite. Saka rive pandan 5 dènyè lane yo, ou te vin yon moun ki vrèman popilè, gras ak rezo sosyal yo. Petèt ke jounen jodi a, ou se yon moun ki enfliyan. Men èske malgre popilarite’w avèk enfliyans ou, gen pwofi ki fèt, gen kondisyon lavi ki chanje ? Li enpòtan pou’w konprann ke si’w pap travay pou’w chanje eta lavi’w, w’ap rive yon moman swa w’ap dekouraje, osinon swa w’ap kritike moun ki reyisi.

Lavi tout moun sou tè a gouvènnen pa LAJAN

Se pa yon fòmil m’ap chache pou’m di nou swa LAJAN PAKA FÈ BONÈ osinon LAJAN KA FÈ BONÈ. Men sa ki sèten, sèke tout sa w’ap fè ou bezwen lajan pou’w fè’l. Lajan pou’w manje, pou’w abiye, lajan pou’w al kay doktè lè’w malad, elatriye. Nenpòt ki tip konsepsyon ou ta genyen sou richès oubyen sou povrete, pa rete tann se lè’w gen yon ka grav pou’w ap fè demach kòb, se depi jodia pou’w kòmanse regle bagay enpòtan nan lavi’w !

Rete agresif nan moman prezan

M’vle itilize yon mo ki pi fò ke motivation, li rele agresivite ! Konbyen fwa ou leve nan maten avèk anpil planifikasyon nan tèt ou pou jounen an. Ou di tèt ke ou vrèman motive pou’w akonpli tout tach ou gen pou’w akonpli yo, epoutan nan fen jounen an, ou rann ou kont ke’w pa menm akonpli 1/4 nan tach sa yo. Motivasyon se jis yon sansasyon ki jwe sou emosyon ak anvi, kidonk, li paka pouse’w atenn objektif ou yo. Men agresivite kapab. Rete agresif nan moman prezan an, se pi gwo boustè ou kapab ploge nan kò’w ki pou OBLIJE’W travay menm si’w pa anvi, menm si’w pa vle !

Rete fokis epi reyalize yon travay apre lòt

Si nou ta vle rantre nan yon kad ki pi global, anpil fwa ou konn santi’w chaje ak enspirasyon epi ou menm arive mete plizyè gwo pwojè sou pye. Se gade ou gade ou wè w’ap travay isit, ou gen yon biznis adwat, w’ap dirije yon enstitisyon agoch. Sa pa gen anyen ki grav ladann, okontrè ou pa dwe depann de yon sèl sous revni, epitou w’ap sèvi peyi’w, kominote’w. Epoutan sa gen pyèj li ladann si’w pat byen kòmanse.

Nan yon kad ki pi patikilye, li plis ke enpòtan pou’w aprann akonpli yon travay / yon tach apre lòt… Ou dwe monte yon antrepriz alafwa. Paske plis w’ap fè miltitach (plizyè bagay ansanm), se plis w’ap pèdi fokis. Aprann kanalize tout enèji’w sou yon sèl travay la, apresa ou pase pran yon lòt.

Vire zye’w gade tout orizon pou’w jwenn ensiprasyon

Sa ki konn yon andikap pou anpil moun, pafwa, se lè yo manke enspirasyon pou yo fè travay yo. Enspirasyon jwe yon gwo wòl nan reyisit tout moun, an patikilye pou sila yo ki ap egzèse yon metye pwofesyonèl. Lèw manke enspirasyon, se tankou ou pran nan yon blokis mantal ki anpechew avanse.

Annou retounen nan sijè vif ki konsènen nou an. Si’w pa santi w’ap regle yon bagay enpòtan kounye a, se petèt moman pou’w chache konnen kisa ou vle reyèlman. Pi gwo verite ki konsènen tout èt vivan sou latè, sèke pèsòn moun paka viv lavi pa’w la pou ou. Kidonk, li pa fè sans lè ou rete ap tann yon moun vin reyalize yon bagay pou ou. Tout repons yo, tout fòs la, tout vizyon yo getan nan ou deja, se ou ki pou mete agresivite’w deyò pou’w fè sa’w vle fè a. Agresivite vo pi plis ke motivasyon. Nan agresivite, ou jwen fòs, ou jwen opozisyon, kontradiksyon avèk kouraj. Alòske motivasyon se jis yon dezi ki manifeste nan ou, se emosyon, se sansayon…

Poze tèt ou kesyon sa ankò ! Èske’w gen sansasyon ke w’ap regle yon bagay enpòtan nan moman sa a ?